Privacy Policy

Eindgebruikersovereenkomst (EULA) eGPO
eGPO is een product van Convenient Fastguide BV (“Fastguide”)
Bij in gebruikname van eGPO verplicht u zich tot de voorwaarden van deze eindgebruiker licentieovereenkomst (“EULA”). Deze EULA bevat de gebruiksvoorwaarden voor eGPO. Wanneer u niet akkoord wilt of niet kunt gaan met deze voorwaarden, dan kunt u geen gebruik maken van uw eGPO account. Fastguide heeft het recht dat als u niet volgens deze voorwaarden van uw account gebruik maakt deze per direct te beëindigen. Door akkoord te gaan met deze EULA gaat u akkoord met alle onderdelen van dit document. Lees ze dus zorgvuldig door.

Gebruiksvoorwaarden, privacy en security
Eindgebruiker garandeert en neemt passende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.
Eindgebruiker zal de accountgegevens die zijn benodigd om in te loggen in het account (zoals o.a. gebruikersnaam en wachtwoord) strikt geheimhouden.
Eindgebruiker mag het account niet door een andere persoon laten gebruiken. Eindgebruiker mag niet inloggen op een account van een ander.
Eindgebruiker staat ervoor in dat hij alleen op rechtmatige wijze gegevens invoert in eGPO.
Eindgebruiker is verantwoordelijk voor zijn handelen binnen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Eindgebruiker blijft zeggenschap houden over, en is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die eindgebruiker aan Fastguide ter beschikking stelt. Fastguide verwerkt de door de eindgebruiker verstrekte gegevens uitsluitend ten behoeve van eindgebruiker. Fastguide zal de rol van bewerker in de zin van de Wbp niet overstijgen. In de Fastguide database wordt ten behoeve van de verwerking, gegevens van patiënten beveiligd opgeslagen. De eindgebruiker geeft Fastguide hiervoor toestemming door de eindgebruikersovereenkomst aan te gaan.
Eindgebruiker staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften met betrekking tot het verwerken van gegevens, waaronder de voorschriften zoals in de Wbp gesteld, in acht zijn genomen en de voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. In het bijzonder heeft dit betrekking op gegevens van personen en instellingen en aan die personen en instellingen te relateren gegevens, die Fastguide al dan niet ter beschikking staan.
Fastguide garandeert, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de te verwerken (persoons)gegevens, passende technische en organisatorische maatregelen te hebben getroffen om (persoons)gegevens te beveiligen.
Fastguide verklaart dat al haar werknemers en eventueel door haar ingeschakelde derden een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.

Rechten van intellectueel eigendom
Alle rechten van intellectueel eigendom op het eGPO berusten uitsluitend bij de licentiegevers te weten Fastguide, en niet bij eindgebruiker, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Eindgebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze eindgebruikersovereenkomst of anderszins schriftelijk expliciet worden toegekend. Voor het overige zal eindgebruiker het eGPO of andere materialen van Fastguide niet verveelvoudigen of openbaar maken. Uitzondering hierop is als per abuis is nagelaten door Fastguide de uitgifte van een gebruiksrecht of bevoegdheid aan eindgebruiker schriftelijk te bevestigen.
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen is het gebruiksrecht of een licentie niet exclusief en niet overdraagbaar.
Het is de eindgebruiker niet toegestaan om producten anders te gebruiken dan binnen de eigen organisatie en in het kader van het doel waarvoor Fastguide een gebruiksrecht op de producten heeft verleend.
Het is de eindgebruiker niet toegestaan (onderdelen van) de producten te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken.
Het is de eindgebruiker niet toegestaan de beveiliging van (een onderdeel van) de producten te verwijderen of te ontwijken.

Aansprakelijkheid
Eindgebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de producten. Het gebruik van de producten door eindgebruiker is voor eigen risico. De eindgebruiker dient voorzorgsmaatregelen te nemen om onbevoegd gebruik van de producten tegen te gaan. Eindgebruiker is verantwoordelijk voor de kwaliteit en beveiliging van de eigen ICT-omgeving en die van haar toeleveranciers. Voor het goed functioneren van de producten dient de beveiliging van het besturingssysteem van de eindgebruiker up-to-date te zijn. De hard-en software van de eindgebruiker dient te voldoen aan de technische specificaties zoals noodzakelijk voor het juist gebruik van eGPO.
Elke (para)medische zorg en elk (para)medisch handelen is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker. Eindgebruiker vrijwaart Fastguide voor aansprakelijkheid die voortkomt uit (para)medisch handelen van en de (para)medische zorg die verleend wordt door of in opdracht van de eindgebruiker. Eindgebruiker vrijwaart Fastguide voor vorderingen van derden, waaronder ook patiënten van de eindgebruiker, die op een andere wijze het gevolg zijn van enig (para)medisch handelen door de eindgebruiker.
Eindgebruiker vrijwaart Convenient Fastguide BV tegen aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de voorwaarden, mits correct nageleefd, niet passend zouden zijn.

Wederzijdse meldplicht
Fastguide en de eindgebruiker zijn, indien deze wetenschap krijgen van ongeautoriseerd toegang of verwerking van persoonsgegevens waarvoor eindgebruiker verantwoordelijk is, verplicht elkaar per direct in kennis te stellen van het lek en zijn aard en omvang. Fastguide en de eindgebruiker zullen als er een waarschijnlijk wettelijke meldplicht van toepassing is gezamenlijk zich inspannen om vervolgens de wettelijke verplichting zo goed mogelijk te vervullen.
Indien de overeengekomen beveiligingsmaatregelen op enig moment naar het oordeel van eindgebruiker ontoereikend zijn, dient eindgebruiker Fastguide daarvan per direct schriftelijk in kennis te stellen.
Dit account is geldig tot het moment van schriftelijke opzegging door de contractant, de eindgebruiker kan het account niet opzeggen of wijzigen.